ﻓﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻻت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻃﺮد و ﺣﺬف ﺷﺪه‬

پس از مطالعه و ارزیابی هر یک از سوالات زیر مشخص کنید هر یک از آنها تا چه اندازه ای از شماره یک تا نه در مورد شما صدق میکند
ﻋﺪد ‪ ۱‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﺘﺮ ﯾﻦ تاﯾﯿﺪ و ﻋﺪد ‪ ۹‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ تاﯾﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
راهنمای انجام تست: پس از مطالعه هر سئوال به اولین عددی كه به ذهنتان خطور می کند توجه كنید و آن عدد را وارد جدول مربوطه كنید.
نكته: از تجزیه و تحلیل افراطی سئوالات پرهیز كنید.

1. ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻪ وﺻﺤﻨﻪ ﮐﻮﺗﺎه‪ ٬‬ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮه ای از دوران ﮐﻮدﮐﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورم‪.‬‬

2. ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﭼﻮﺑﻬﺎ‪ ٬‬ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ وارزش ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم و ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪ ٬‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

3. اﮐﺜﺮا ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰاع دروﻧﯽ واﻟﺪ وﮐﻮدک ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

4. دﯾﮕﺮان ﻣﻦ را ﻓﺮدی ﺳﺮد‪ ،‬ﺑﯽ اﺣﺴﺎس و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬

5. ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدم را ﻗﺪﯾﻤﯽ وﮐﻬﻨﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ واﻓﺮادی ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ را ﺳﻨﺖ ﮔﺮا و دﮔﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ‪.‬‬

6. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ وﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ واز ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

7. ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺪاﻧﻢ‪.‬‬

8. ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارم‪.‬‬

9. واﻗﻌﯿﺖ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ‪ ٬‬ارزش ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ‪.‬‬

10. از ﮔﻔﺘﻦ و اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯿﮑﻨﻢ وآﻧﺮا ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮده ای ﻣﯿﺪاﻧﻢ‪.‬‬

11. ‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪون ﻗﻮاﺋﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺎﯾﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

12. ‬از اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﺧﻮرِد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮ ﯾﺐ ﺑﻮدِن رﻓﺘﺎر و اﻓﮑﺎرم را ﻣﯿﮕﯿﺮم و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﯾﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮ ﯾﺾ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ‪.‬‬

13. اﻓﺮاد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰ‪ ٬‬ﺑﯿﮑﺎر و ﮔﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺎز ﻣﯿﺪاﻧﻢ‪.‬‬

14. ‬در ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ‪ ٬‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ و اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻋﺪی ﺗﺎزه و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

15. ‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ واﻗﻌﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻼ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه ام‪.‬‬

16. ‬دﻟﺴﻮزی و ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

17. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﻮه ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﻌﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮم و راه اﺳﺘﻔﺎده از ان را ﺧﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻢ‪.‬‬

18. ‬ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﯿﻊ و ﺣﺮف ﮔﻮش ﮐﻦ ﻣﯿﺸﻮم و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻓﺮاﻃﯽ‪ ٬‬وارد ﻟﺞ ﺑﺎزی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯿﺸﻮم‪.‬‬

19. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎور‪ ٬‬راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪه در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دارم‪.‬‬

20. ‬ﺧﻮد را اﻧﺴﺎﻧﯽ ز ﯾﺮک‪ ٬‬زرﻧﮓ‪ ٬‬ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮ ﯾﻒ و ﺗﯿﺰ ﻣﯽ داﻧﻢ‪.‬‬

21. ‬اﮐﺜﺮا ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺟﺬب ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮ ﯾﻘﯽ ﮔﻮش زد ﮐﺮده و در ﺣﻤﺎﯾﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

22. ‬ﺗﻔﺮ ﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺰء اﻟﻮﯾﺘﻬﺎی آﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬

23. ‬ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری‪ ٬‬ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ و ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺮده ﮔﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺠﺎرِی ﺑﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

24. ‬ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﻣﯿﭙﺴﻨﺪم ﮐﻪ در آن ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن‪ ٬‬اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﻼﻗﯿﺘﻢ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻔﺮ ﯾﺤﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ).‬ورزش‪ ٬‬ﻧﻘﺎﺷﯽ ‪(....‬‬

25. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ‪ ٬‬اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

26. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت‪ ٬‬ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺣﻖ ﻟﺬت ﺑﺮدن‪ ٬‬ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﻣﯿﺪﻫﻢ‪.‬‬

27. ‬اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از اﻗﺪام‪ ٬‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﮕﯿﺮم‪.‬‬

28. ‬ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ در ﻣﻦ روﺷﯽ ﺑﺎرز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود‪.‬‬

29. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی اﻋﺘﻘﺎدی دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻫﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪه ای را درﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

30. ‬ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ دارای ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ٬‬ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

31. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ دارم‪.‬‬

32. ‬ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل در ﻫﺮ ﻣﻮردی را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﯾﺎت ﺧﻮدم‪ ٬‬اﮐﺜﺮا از روش ﻟﺠﺒﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

33. ‬از دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ‪ ٬‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

34. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ٬‬ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ دارم‪.‬‬

35. اﮐﺜﺮا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دارم وﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ اراﺋﻪ واﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

36. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه و رﻫﺒﺮی‪.‬‬

37. ‬ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﻮردی‪ ٬‬ﻓﺘﻮی )ﻓﺘﻮا( و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬

38. ‬از اﻓﺮاد ﻣﻼ ﻟﻐﺘﯽ و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧﻼق ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﻗﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ دﻻﯾﻞ ز ﯾﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ دﻫﻢ‪.‬‬

39. ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ‪ ٬‬ﺗﺮﺳﻮ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

40. ‬ﺑﯿﺸﺮ اوﻗﺎت در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺎﻟﺘﯽ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻀﺎوﺗﮕﺮ دارم‪.‬‬

41. ‬ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن از ﻣﻦ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

42. ‬ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎری ﭘﺮ اﻧﺮژی‪ ٬‬ﻓﯽ اﻟﺒﺪاﻫﻪ و ﻋﺠﻮل ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ زود از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر دﻟﺰده ﻣﯿﺸﻮم‪.‬‬

43. ‬ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و رای ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

44. ‬ﻫﯿﭻ ﻣﻄﻠﺐ‪ ٬‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ودﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ٬‬ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮم‪.‬‬

45. ‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺸﮏ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی وﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ‪٬‬ﯾﺎ آن ﻓﻀﺎ را ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺟﺪی و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮ ﯾﺰم و ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮕﯿﺮم‪.‬‬

شما می توانید پس از انجام هر تست از طریق گزینه درخواست مشاوره، جهت دریافت تحلیل نهایی تست خود توسط کارشناس تحلیلی، اقدام به دریافت زمان مشاوره فرمایید.