‫ﺗﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ‬

(( ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎ ))

‫ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﻔﻬﻮم آن ﺟﻤﻼت در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی زﯾﺮ‪ ،‬از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و در ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺛﺒﺖ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
راهنمای انجام تست: پس از مطالعه هر سئوال به اولین عددی كه به ذهنتان خطور می کند توجه كنید و آن عدد را وارد جدول مربوطه كنید.
نكته: از تجزیه و تحلیل افراطی سئوالات پرهیز كنید.

1. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎری ﺑﺮ دوش دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

2. ﻧﺎراﺣﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ‪/‬ﻣﺮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام‪.‬‬

3. ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻮدك دور از ﺷﺄن ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬

4. ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬

5. ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

6. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

7. ﺑﺮاﯾﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم‪.‬‬

8. ﻣﻦ اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

9. اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ دارم‪.‬‬

10. ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ در آﺧﺮ ﻣﻦ را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

11. ﺳﺮدرﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

12. اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن را اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

13. ای ﮐﺎش ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪم‪.‬‬

14. اﮔﺮ ﻣﺮد‪/‬زن ﻧﺒﻮدم ﺷﺮاﯾﻄﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﺪ‪.‬‬

15. ﻣﻦ از دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

16. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮم‪.‬‬

17. ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ‪.‬‬

18. دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬

19. ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارم‪.‬‬

20. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮان ﻣﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

21. ﺑﺮای اﯾﻨﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﯾﺰ ﺷﻮم‪.‬‬

22. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

23. در آﻣﻮﺧﺘﻦ ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

24. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

25. از ﺧﻮدم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

26. زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

27. دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

28. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را دوﺳﺖ ﻧﺪارم‪.‬‬

29. ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورم‪.‬‬

30. دوﺳﺖ ﻧﺪارم وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارم‪ ،‬ﻣﺰاﺣﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮم‪.‬‬

31. ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم‪ ،‬از ﻣﻦ دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

32. اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

33. ﻣﻦ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

34. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ‪.‬‬

35. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آدم ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪.‬‬

36. اﺣﺴﺎس ﺑﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮم دارم‪.‬‬

37. ﻣﻦ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در دردﺳﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ‪.‬‬

38. آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻮدم‪.‬‬

39. اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮم‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﺖ ﺷﺎن رﻓﺘﻪ ام‪.‬‬

40. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

41. در ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ام دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

42. ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ‪.‬‬

43. از ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﻢ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

44. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

45. ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬

46. ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮم‪.‬‬

47. ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎر ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

48. اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

49. ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ارزﺷﻢ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد‪.‬‬

50. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮد‪/‬زن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮده ام‪.‬‬

51. ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮدﮐﯽ ای را ﮐﻪ در وﺟﻮدم دارم‪ ،‬دوﺳﺖ ﻧﺪارم‪.‬‬

52. اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮان‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ‪.‬‬

53. ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮم ﻫﻢ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

54. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را اول ﺑﺮآورده ﮐﻨﻢ‪.‬‬

55. وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺷﻮم‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻣﻌﺬب ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

56. ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن‪.‬‬

57. وﻗﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

58. اﮔﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺑﺪ ﺷﻮد‪ ،‬از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻢ‪.‬‬

59. ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

60. ﻣﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺪارم‪.‬‬

شما می توانید پس از انجام هر تست از طریق گزینه درخواست مشاوره، جهت دریافت تحلیل نهایی تست خود توسط کارشناس تحلیلی، اقدام به دریافت زمان مشاوره فرمایید.