‫ﺗﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬

(( ﺳﻮق دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ))

‫ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﻔﻬﻮم آن ﺟﻤﻼت در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن‬ ‫دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی زﯾﺮ‪ ،‬از ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﯾﮏ ﻋﺪد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و در ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
راهنمای انجام تست: پس از مطالعه هر سئوال به اولین عددی كه به ذهنتان خطور می کند توجه كنید و آن عدد را وارد جدول مربوطه كنید.
نكته: از تجزیه و تحلیل افراطی سئوالات پرهیز كنید.

1. اﮔﺮ ﮐﺎری ارزش اﻧﺠﺎم ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

2. از ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮان ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم و ﮐﺎملا ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

3. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی و ﺗﻮاﻧﻢ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮم‪.‬‬

4. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﭘﺮ ﺗﻨﺶ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

5. ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎد‪ ،‬در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

6. اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

7. ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ و ﻣﺸﺎور ﺧﻮب ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

8. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

9. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم‪.‬‬

10. وﻗﺘﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺪن دارم‪ ،‬اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

11. ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﻦ‪ ،‬دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

12. ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ توﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ان ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪) .‬ﻣﺜﻞ زﺑﺎن ﺑﺪن)

13. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪.‬‬

14. در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

15. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و‪ ...‬ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

16. ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

17. ﺑﻪ ﻧﺪرت از در ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻢ‪.‬‬

18. ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

19. ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﻨﺼﻒ ﻫﺴﺘﻢ‪.‬‬

20. ﻣﻌﻤﻮًﻻ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

21. اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﺻﻼح ﮐﻨﻢ‪.‬‬

22. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

23. در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﯿﺠﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﺷﻮم‪.‬‬

24. ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ‪.‬‬

25. ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارم‪.‬‬

26. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎد دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬

27. ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺗﻤﺎم ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﺪاﻧﻢ‪.‬‬

28. ﭼﻮن ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم دارم‪ ،‬ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

29. اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺧﻮدم را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

30. ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آدرس ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

31. در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

32. ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرﺗﻢ ﺳﺌﻮاﻟﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ‪.‬‬

33. ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎﻗﯽ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺳﭙﺎرم‪).‬ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ(‬

34. ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

35. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﻓﺸﺮده و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

36. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺒﺮم‪ ،‬اول وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮﯾﻢ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬اﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮﯾﺪن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازم‪.‬‬

37. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺒﺮم‪ ،‬دوﺳﺖ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان از روش ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪.‬‬

38. اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﭼﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻮﺑﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻃﺮح ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ آورم‪.‬‬

39. ﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب ﻫﺎ دﺳﺘﻢ زﺧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﭘﺎرﭼﻪ ای روی زﺧﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارم و ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب ﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

40. وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺒﺮم‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﻠﻪ در ﺑﺮﯾﺪن‪ ،‬اﻧﺪازه ﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آورم و ﭼﻮب ﻫﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

شما می توانید پس از انجام هر تست از طریق گزینه درخواست مشاوره، جهت دریافت تحلیل نهایی تست خود توسط کارشناس تحلیلی، اقدام به دریافت زمان مشاوره فرمایید.