تست شناسایی بازدارنده ها

بازدارنده ها دستورات «والدی» هستند که شما را از انجام کار، رفتار، تجربه یا احساس بخصوصی نهی می کنند و شما، خود را مجاز به انجام دادن آنها نمی دانید و با آنها سازگاری می کنید.

زمان شکل گیری بازدارنده ها و سوق دهنده ها عموما بین دو تا هفت سالگی است. در نتیجه عموما از سطح آگاهی ما خارج هستند.

شما اکنون می توانید با انجام این تست از بازدارنده های غالب خود آگاه شوید.

زمان تقریبی : 10 دقیقه
تست شناسایی سائق ها

سوق دهنده ها محرک های اخلاقی هستند که به رفتار شما جهت می بخشند، این جهت بخشی عموما به صورت پیش فرض (پیش نویسی) جنبه غیرسازنده و حالتی افراط و تفریط گونه دارد.

همین طور سوق دهنده ها مجموعه ای از حرکات بدنی، حالت صورت، کلمه ها، لحن صدا و طرز ایستادن را شامل می شوند.

شما اکنون می توانید با انجام این تست از سوق دهنده های غالب خود آگاه شوید.

زمان تقریبی : 10 دقیقه
فرم تشخیص حالات شخصیتی غالب یا طرد و حذف شده

همه افراد بدون استثنا شخصیت منحصر به فرد خود را دارند. شخصیت هر فردی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است. ما در گذر زمان یاد می گیریم و عادت می کنیم که از برخی ابعاد شخصیتی مان بیشتر در طول بیست و چهار ساعت روز جهت برقراری ارتباط با خودمان و‌ دیگران استفاده کنیم.

شما اکنون می توانید با انجام این تست از غالب ترین حالت شخصیتی خود آگاه شوید.

زمان تقریبی : 15 دقیقه
شما می توانید پس از انجام هر تست از طریق گزینه درخواست مشاوره، جهت دریافت تحلیل نهایی تست خود توسط کارشناس تحلیلی، اقدام به دریافت زمان مشاوره فرمایید.