تحلیل رفتار متقابل رویکردی در زمینه روانشناسی اجتماعی و شخصیت است که توسط دکتر اریک برن در دهه ۱۹۵۰ ابداء شده است. 

این رویکرد در جوامع بین المللی در چهار سطح، مقدماتی، پیشرفته، تکمیلی و احیاء کودک درون برگزار می شود.

هر چهار دوره توسط انجمن بین المللی تحلیل رفتار متقابل تنظیم وتدوین شده است.

سرفصل های دوره تحلیل رفتار متقابل (سطح پیشرفته):

۱. روشهای سازماندهی وقت و زمان

۲.قراردادها

۳. روابط و انواع آن

۴. وضعیت های وجودی روانشناختی

۵. هسته درون

۶.احساسات اصیل، تخریبی و تمبرها

۷. مقدمات پیش نویس های زندگی