پلتفرم به معنای  (سکو) است، پلتفرم روانشناسی خودمختاری جایگاهی است جهت حرکت مداوم و پیوسته به سمت

خودآگاهی و خودمختار شدن به مرور در گذر زمان.

این پلتفرم در سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و توسط محمد مهرگان مدیریت می شود